Εγγραφές

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των γονέων για εγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2021 – 2022 στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα τέκνα υπαλλήλων του ENISA ή άλλων υπηρεσιών της Ε.Ε.. Ακόμη εγγράφονται κατά προτεραιότητα α) τα τέκνα υπαλλήλων των διεθνών οργανισμών και των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, β) τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι πολίτης χώρας-μέλους της Ε.Ε. και γ) τέκνα εργαζομένων σε οργανισμούς, ιδρύματα και άλλους φορείς των οποίων το αντικείμενο αφορά στην Ερευνα και Ανάπτυξη. Εάν υποβληθούν αιτήσεις περισσότερες του μεγίστου αριθμού ανά τάξη θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους (έτος γεννήσεως 2017), ενώ για την Α΄ τάξη Δημοτικού να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους (έτος γεννήσεως 2016) .

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο:

 1. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού όπου αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια (επίδειξη πρωτοτύπου - φωτοαντίγραφο ή σκαναρισμένες οι σχετικές σελίδες)
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο των γονέων όπου να αναγράφεται η εθνικότητα τους (επίδειξη πρωτοτύπου - φωτοαντίγραφο ή σκαναρισμένες οι σχετικές σελίδες).
 3. Πιστοποιητικό γέννησης με τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), επίσημα μεταφρασμένο στην Ελλάδα στην Ελληνική Γλώσσα, για μαθητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Μπορείτε να βρείτε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ, ενώ παρέχονται και από το σχολείο κατά την διαδικασία της εγγραφής.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη Δημοτικού:

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο. Μπορείτε να βρείτε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ, ενώ παρέχονται και από το σχολείο κατά την διαδικασία της εγγραφής.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου:

Στον Δευτεροβάθμιο κύκλο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022, ένας μαθητής εγγράφεται όταν συντρέχουν, επιπλέον των παραπάνω, οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Συμπληρώνει το 11ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια του έτους εγγραφής και
 2. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον Πρωτοβάθμιο κύκλο εκπαίδευσης ενός Ευρωπαϊκού Σχολείου ή την 5η Δημοτικού ενός σχολείου του ελληνικού εθνικού συστήματος ή ενός επίσημα αναγνωρισμένου σχολείου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με την ισοτιμία όπως ορίζεται στο παράρτημα ANNEX II του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2014-03-D-14-en-8).

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απολυτήριο Δημοτικού, ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.
 2. Αν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να υποβάλλονται και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.
 3. α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (για τους Μαθητές Ελληνικής Υπηκοότητας) ή Πιστοποιητικό Γεννήσεως του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια.
  β) Πιστοποιητικό γέννησης με τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), επίσημα μεταφρασμένο στην Ελλάδα στην Ελληνική Γλώσσα, για μαθητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
 4. Ταυτότητα ή διαβατήριο των γονέων όπου να αναγράφεται η εθνικότητα τους (επίδειξη πρωτοτύπου – φωτοαντίγραφο ή σκαναρισμένες οι σχετικές σελίδες).
 5. Μπορείτε να βρείτε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ, ενώ θα παρέχονται και από το σχολείο κατά την διαδικασία της εγγραφής.

Όλοι οι τίτλοι φοίτησης που θα προσκομιστούν πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελλάδα στην Ελληνική Γλώσσα σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, την περίοδο 1-15 Ιουνίου 2022 στο e-mail του Σχολείου: mail@sch-eur-education.ira.sch.gr με τίτλο: Αίτηση εγγραφής (ονοματεπώνυμο μαθητή) στο (Βαθμίδα Εκπαίδευσης) του Σ.Ε.Π., είτε διά ζώσης την περίοδο 1-15 Ιουνίου 2020. Σε αυτήν την περίπτωση και για αποφυγή της διασποράς του ιού Covid 19 απαιτείται:

 1. Να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Σχολείο στο τηλέφωνο: 2810 301780 από την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και εξής, ώστε να οριστεί ραντεβού συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στον χώρο του Σχολείου κάνοντας χρήση μάσκας.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι να απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν την είσοδο στον χώρο του Σχολείου (απολυμαντικό υγρό υπάρχει στην είσοδο).