Εγγραφές

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των γονέων για εγγραφή των παιδιών τους στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2019 – 2020 στο Νηπιαγωγείο, Α΄ τάξη Δημοτικού και στην Α΄ τάξη Γυμνασίου.

Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα τέκνα υπαλλήλων του ENISA ή άλλων υπηρεσιών της Ε.Ε.. Ακόμη εγγράφονται κατά προτεραιότητα α) τα τέκνα υπαλλήλων των διεθνών οργανισμών και των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, β) τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι πολίτης χώρας-μέλους της Ε.Ε. και γ) τέκνα εργαζομένων σε οργανισμούς, ιδρύματα και άλλους φορείς των οποίων το αντικείμενο αφορά στην έρευνα και ανάπτυξη. Εάν προκύψουν κενές θέσεις επιλέγονται παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής, έπειτα από ανοιχτή δημόσια κλήρωση.

 

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους (έτος γεννήσεως 2014), ενώ για την Α΄ τάξη Δημοτικού να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους (έτος γεννήσεως 2013) .

 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο:

 1. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού όπου αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια (επίδειξη πρωτοτύπου - φωτοαντίγραφο)
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο των γονέων όπου να αναγράφεται η εθνικότητα τους (επίδειξη πρωτοτύπου - φωτοαντίγραφο).
 3. Πιστοποιητικό γέννησης με τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), επίσημα μεταφρασμένο στην Ελλάδα στην Ελληνική Γλώσσα, για μαθητές που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.

 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη Δημοτικού:

 • Τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • και επιπλέον βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.
 • Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, παρέχονται από το σχολείο κατά την διαδικασία της εγγραφής.

 

Τα δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου:

Στον Δευτεροβάθμιο κύκλο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το Σχολικό Έτος 2019-2020, ένας μαθητής εγγράφεται όταν συντρέχουν, επιπλέον των παραπάνω, οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Έχει συμπληρώνει το 11ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια του έτους εγγραφής και
 2. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον Πρωτοβάθμιο κύκλο εκπαίδευσης ενός Ευρωπαϊκού Σχολείου ή την 5η Δημοτικού ενός σχολείου του ελληνικού εθνικού συστήματος ή ενός επίσημα αναγνωρισμένου σχολείου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με την ισοτιμία όπως ορίζεται στο παράρτημα VII του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων (2014-03-D-14-en-7).
 • Όλοι οι τίτλοι φοίτησης καθώς και όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε χώρα του εξωτερικού πρέπει φέρουν την σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE).
 • Οι τίτλοι φοίτησης καθώς και τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες που δεν έχουν υπογράψει την Συνθήκη της Χάγης πρέπει να είναι επικυρωμένα από ελληνική προξενική αρχή στην χώρα προέλευσης των εγγράφων.
 • Όλοι οι τίτλοι φοίτησης και τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελλάδα στην Ελληνική Γλώσσα.